لطفا منتظر بمانید . . .

شیرین کننده ها در صنایع غذایی

شرایط فعلی دنیا به گونه ای شده که باید برای حفظ سلامت خود و دیگران فاصله گذاری اجتماعی رعایت گردد و کمک کنیم تا زنجیره انتقال ویروس قطع گردد.از این رو برای انجام اکثر کارهای روزانه نیاز به استفاده از تکنولوژی چه به صورت مبتدی و یا به صورت حرفه ای می باشد

access_time ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير
remove_red_eye 55 بازدید
شیرین کننده ها در صنایع غذایی

مربای کم کالری
مربا معموال دارای 05-05 درصد قند می باشد.
انرژی حاصل از مربا را می توان با شیرین کننده های جایگزین
مانند فروکتوز، سوربیتول و ... کاهش داد.
افزودن شیرین کننده طبیعی استویا با افزایش میزان پالپ
میوه بسیار آسان و امکان پذیر می باشد .
رزی
تب
یدااگشنه
شک
ومزپ
عل
ودارودااگشنه
نتغذا
معاو
بررسی تاثیر جایگزینی شیره خرما بر ویژگی های بستنی نرم
خرما دارای شیرینی طبیعی و طعم متمایزی مطبوعی است.
عالوه بر طعم و مزه خوب به عنوان یک غذای ساده سهل الهضم
مورد توجه است.
از قند خرما می توان به عنوان شیرین کننده طبیعی در محصوالت
پخت، نوشابه سازی، قنادی و.... استفاده نمود.
در مجموع با توجه به نتایج آزمون های فیزیکی و حسی نمونه هاای
حاوی 05 درصد شیره خرما در ترکیب با 05 درصد شکر ضمن حفظ و
بهبود ویژگی های فیزیکی از نظر مصرف کنندگان نیز قابل قبول بوده
است. با امکان تولید این محصول عالوه بر افزایش ارزش تغذیه ای
حاصل از ترکیب خرما و اجتناب از عوارض مصرف سااکاارز کاه باا
کاهش آن بدست می آید با استفاده از شیره خرمای درجه 2 و 3 که
مناسب تازه خوری نمی باشد، سبب ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از
دور ریز این محصول می گردد.